Dřevo - základní terminologie a druhy dřeva

Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje energie. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, zatím co tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů. 

Chemické složení dřeva

 • celulóza (40-50 %) 
 • lignin (20-30 %) 
 • hemicelulózy (20-30 %)
 • doprovodné složky 
  • další organické látky (1-3 %, u tropických dřevin až 15 %): terpeny, tuky, vosky, pektiny, třísloviny (pouze u listnáčů), steroly, pryskyřice
  • anorganické látky (0,1-0,5 %, u tropických dřevin až 5 %) - po spálení tvoří popel
  • voda v různém množství (podle ročního období, stupně vyschnutí dřeva atd.)

Základní druhy dřeva

 • dřevo jehličnatých dřevin - např. smrk, jedle, borovice, modřín, douglaska, jalovec, tis
 • dřevo listnatých dřevin
  • s kruhovitě pórovitou stavbou - např. dub, jasan, akát, jilm, jasan, morušovník, kaštanovník
  • s polokruhovitě pórovitou stavbou - např. ořešák, třešeň, švestka
  • s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva - např. buk, platan, habr, olše, lípa, javor, bříza, topol, vrba, hrušeň 

Využití dřeva

 • výroba nástrojů
 • nábytkářský průmysl
 • stavební materiál
 • výroba dopravních prostředků (lodě)
 • palivo
 • výroba řeziva
 • výroba papíru a celulózy.
 • další chemické suroviny, získávané ze dřeva (pryskyřice, přírodní kaučuk, tříslová kůra apod.)

Les je porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro. Chápeme ho jako velmi složitý ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem). Dle obecně přijímané lesnické definice se za les považuje porost, v němž stromy dosahují výšky alespoň 5 m a zápoje korun alespoň 25 %. 

Strom je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostů). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózy a ligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

Kmen je hlavní dřevnatá část stromů, vyrůstající z kořenové části. Z kmene se oddělují větve, nahoře je zakončen vrcholovým pupenem. Kmen přirozeně roste svisle, v závislosti na přírodních podmínkách však může nastat například náklon kmenu v místě, kde vane často dostatečně silný vítr s jedním převládajícím směrem - k tomu dochází mj. poblíž mořského pobřeží. Povrch kmene tvoří kůra, jejíž zbarvení a morfologie jsou charakteristickými rysy příslušných druhů. Dosáhne-li větší tloušťky, nazývá se borka; zvláštním druhem kůry je korek.  Kůru odděluje lýko - floém od nosné dřevní části, která obsahuje xylém. Kmenem stromu proudí v cévách míza přenášející živiny rozpuštěné ve vodě.  Kmen je nejdůležitější část stromů z hlediska využití - např. ve stavebnictví, pro výrobu nábytku, papíru nebo jako palivo. V minulosti se ze silných kmenů vyráběly dlabané čluny - monoxyly. Obvod kmene se zvyšuje s věkem stromu a jeho stáří lze určit pomocí vrstevnaté struktury dřeva - jeden letokruh odpovídá jednomu roku. Největší známý obvod má sekvojovec obrovský General Sherman rostoucí v rezervaci Sequoia National Park v Kalifornii ve Spojených státech amerických měřící asi 24 metrů. V Čechách měla největší obvod - přes 11 metrů - Tatrovická lípa. 

Letokruh je přírůstek dřeva v průběhu jednoho vegetačního období. Jeden letokruh odpovídá jednomu vegetačnímu období. V našich oblastech je to jeden přírůstek (letokruh) během jednoho roku. Proto počet letokruhů na radiálním řezu (příčný řez) odpovídá stáří stromu. Podle počtu letokruhů se dá určit přibližné stáří stromu. Poznáme také jih nebo sever. Letokruhy se zabývá vědní obor dendrochronologie, který využívá nepravidelností letokruhů, způsobených zejména odlišným chodem počasí v různých letech k určování doby, z níž dřevo pochází. Jarní dřevo je obvykle světlejší a měkčí část v letokruhu. Póry (cévy a cévice) mají větší průměr než u letního dřeva. Letní dřevo je tmavší a obvykle tvrdší část letokruhu. V našich zeměpisných šířkách mají letokruhy všechny stromové dřeviny. U tropických dřevin, kde vlivem stálého podnebí roste dřevina po celý rok, nejsou letokruhy v řezech patrny.