Lesy jako obnovitelný zdroj dřevní hmoty

Více jak 1 mld. hektarů (ha) lesů odpovídá téměř 45 % plochy Evropy a 25 % plochy světových lesů. Je to 1,26 ha na jednoho obyvatele. Hospodářsky využitelných lesů je 80 až 90 %, ve východní Evropě pouze cca 40 %. Plocha lesů vzrostla za posledních 15 let téměř o 13 mil. ha zejména zakládáním lesů či jejich přirozenou expanzí na původně zemědělskou půdu. Evropské lesy jsou ovlivněny člověkem, asi 70 % je jich polopřirozených, 4 % plantáží. Zbývající, rostoucí hlavně na východě a severu Evropy, jsou považovány za nedotčené. Zásoba dřeva vzrůstá a nyní v Evropě dosahuje 112 mld. m3. V posledních 15 letech přirůstá každý rok průměrně 358 mil. m3.

Rovněž v Evropě vzrůstá produkce a spotřeba dřeva, v roce 2008 činila téměř 1,5 m3 na obyvatele. Evropa je hlavním exportérem výrobků ze dřeva (100 mil. m3/rok). Lesnictví, dřevařský a papírenský průmysl přispívají 1 % HDP Evropy. V sektoru pracovalo v roce 2008 více než 4 mil. lidí, tj. 1,1 % všech zaměstnaných v Evropě.

Česká republika patří na evropské poměry k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 2 649 147 ha, což představuje 33,7 % z celkového území státu. Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Mezi evropskými státy Česká republika zaujímá 12. místo v lesnatosti.

Rozhodující podíl lesů v ČR je ve vlastnictví státu (59,9 %). Obce, jejich lesní družstva a společenstva se na vlastnictví lesů podílejí 16,8 % a soukromí vlastníci 23,3 %.  Celkové zásoby dřeva v našich lesích dosahují 667,8 mil. m3. Průměrná zásoba na 1 ha lesních pozemků je 252,08 m3. Nárůst celkových zásob dřeva v lesích na území ČR stále pokračuje. Například oproti roku 1930 se údaj o celkové zásobě v našich lesích zvětšil na více než dvojnásobek.

V lesích na území ČR značně převládají porosty smíšeného charakteru, jejich plošný podíl přesahuje 80 % celkové plochy našich lesů. Podíl porostů čistých (s příměsí do 10 %) je necelých 20 %. Podíl čistých smrkových porostů (bez příměsi)  činí jen 3 % z celkové výměry našich lesů. Podíl smrkových porostů s malou příměsí (do 10 %) jiných dřevin dosahuje 15 %  z celkové výměry našich lesů. Dřevo z českých lesů dosahuje dlouhodobě dobrou kvalitu. Ve stavebnictví i v průmyslu je  zdatným konkurentem plastickým hmotám, oceli i betonu.